img2111018179

imginfo@mountzoura.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

1. Αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Η επιχείρηση, με την επωνυμία «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» με έδρα το Νέο Ψυχικό, επί της οδού Υψηλάντου 3, ΤΚ 15451, (εφεξής ως «Επιχείρηση»), με την παρούσα Πολιτική Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, αποσκοπεί να ενημερώσει τους χρήστες της ιστοσελίδας https://mountzoura.gr/ (εφεξής «ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ») σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η Επιχείρηση ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ, με απόλυτη διαφάνεια, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 

2. Ορισμοί

 

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής σημασία:

 

«Ισχύουσα νομοθεσία»: Η εκάστοτε εθνική και ενωσιακή νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), ο Ν. 4624/2019 καθώς και οι Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «ΑΠΔΠΧ»).

 

«Προσωπικά Δεδομένα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

 «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

«Υπεύθυνος επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Επιχείρησή μας ενεργεί ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας.

 

 «Υποκείμενο Επεξεργασίας»:  το φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα τυγχάνουν επεξεργασίας.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση ως υποκείμενο της επεξεργασίας θεωρείται ο κάθε χρήστης (γονέας, μαθητής, δάσκαλος) της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ.

 

«Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

 

3.Προσωπικά Δεδομένα των χρηστών που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε.

 

3.1 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της εγγραφής σας στο Newsletter.

 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τα νέα, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ μπορείτε να εγγραφείτε στο Newsletter μας συμπληρώνοντας στα σχετικά πεδία το όνομα, και το email σας. Μετά τη συμπλήρωση των εν λόγω στοιχείων και τη χορήγηση της συγκατάθεσή σας, ολοκληρώνεται η εγγραφή σας στο Newsletter μας. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας και να απεγγραφείτε από το Newsletter, κάνοντας κλικ στην επιλογή «απεγγραφή» που περιέχεται σε όλα τα σχετικά ενημερωτικά email που  θα λαμβάνετε. Η ανάκληση της συγκατάθεσής, δε θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας των δεδομένων σας.

 

Σκοπός

Νόμιμη Βάση

Η ενημέρωση των χρηστών της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ για τα νέα, τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες που παρέχει.

Η ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας

 

 

3.2 Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από την χρήση των cookies.

 

Κατά την περιήγησή σας στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ ενδέχεται να συλλέξουμε ορισμένες  πληροφορίες που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα και τη λειτουργικότητα, όπως είναι η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (διεύθυνση IP) και το είδος περιηγητή (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης κλπ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στη ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies.

 

Σκοπός

Νόμιμη Βάση

Η βελτίωση της  λειτουργικότητας, των παρεχόμενων προς εσάς υπηρεσιών, καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ.

η ελεύθερη ρητή σας συγκατάθεση την οποία χορηγείτε με την αποδοχή των cookies, με εξαίρεση τα απολύτως αναγκαία cookies τα οποία είναι μονίμως εγκατεστημένα και είναι απολύτως απαραίτητα για την λειτουργία της ιστοσελίδας μας, για τα οποία νόμιμη βάση επεξεργασίας αποτελεί το έννομο συμφέρον της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ.

 

3.3 Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγουμε μέσω της φόρμας «Υποστηρίζω την ιδέα»

 

Σε περίπτωση που θα σας ενδιέφερε να μας εμπιστευτείτε τα παιδιά σας στο νέο χώρο δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας  που σκεφτόμαστε να δημιουργήσουμε στο Νέο Ψυχικό και συμπληρώσετε τη  φόρμα «Υποστηρίζω την ιδέα» συλλέγουμε προσωπικά σας στοιχεία όπως όνομα, email, περιοχή διαμονής, αριθμός παιδιών και τη γνώμη σας. Τα προσωπικά δεδομένα που μας χορηγείτε, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εκτίμηση της απήχησης που θα είχε το ανωτέρω εγχείρημα και σε καμία περίπτωση δε θα διαβιβαστούν σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη.

 

Σκοπός

Νόμιμη Βάση

Η εκτίμηση της απήχησης που θα είχε η δημιουργία ενός νέου χώρου δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά προσχολικής & σχολικής ηλικίας  στο Νέο Ψυχικό

Το έννομο συμφέρον μας

 

 

4. Χρόνος τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου τα δεδομένα διαγράφονται από τα αρχεία μας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις νόμου ή προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος διατήρησής τους, τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.  Όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρηθούν μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής.

 

5. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, λαμβάνουμε τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Παρότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απόλυτα ασφαλής, εμείς λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας των δεδομένων σας κλπ.

 

6. Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

 

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να  διαβιβαστούν σε τρίτους, στους οποίους έχει ανατεθεί η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ. Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των χρηστών, δεσμεύονται συμβατικά απέναντί μας ώστε να  διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Ισχύουσα Νομοθεσία. Παράλληλα, τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαβιβαστούν σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

 

7. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕΕ

 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ, κατά κανόνα δε διαβάζονται σε Τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ωστόσο, σε περίπτωση διαβίβασης των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), θα διασφαλίσουμε ότι συντρέχει κάποια από τις κάποια από τις ειδικές παρεκκλίσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ. Διαφορετικά, η διαβίβαση προς τρίτη χώρα απαγορεύεται και η ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑ δε θα διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

 

8. Τα δικαιώματά σας

 

Ως χρήστης της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 

1) Να ζητήσετε ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας.

2)Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται προκειμένου να ελέγξετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας.

3)Να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων σε περίπτωση λανθασμένης ή ελλιπούς καταχώρησής τους.

4)Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων εφόσον η διατήρησή τους δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε νόμιμη βάση ή έννομο συμφέρον.

5)Να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

6) Να ζητήσετε τη φορητότητα/ διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων είτε σε εσάς είτε σε τρίτους. 

7)Να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεσή που δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας.

8) Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

9) Να αντιταχθείτε σε απόφαση που σας αφορά και λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

 

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο τηλέφωνο 2111018179 ή στο email info@mountzoura.gr. Σε περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, θα ανταποκριθούμε άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας. Για οποιοδήποτε παράπονό σας αναφορικά με τη παρούσα Πολιτική ή με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, εάν δεν ικανοποιήσουμε το αίτημα σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην ΑΠΔΠΧ  στο www.dpa.gr.

 

9. Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της νομικής συμμόρφωσής, βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ

 

Newsletter

Νέα online παιχνίδια, DIY δραστηριότητες για το σπίτι & αρθρογραφία για τις μητέρες.

Τώρα μπορείς να ενημερώνεσαι πρώτος για τα τελευταία νέα της ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΑΣ.

img